Regulamin sklepu internetowego

1 .Wstęp 

1.1 Sklep internetowy TOMPAK, dostępny pod adresem internetowym https://tom-pak.pl/, prowadzony jest przez Tomasza Grobelnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TomPak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 764-100-79-91, REGON 300723841.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje 

2.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TomPak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7641007991, REGON 300723841.

2.3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://tom-pak.pl/

2.6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze Sklepem 

3.1. Adres Sprzedawcy: ul. Fabryczna 2, 64-920 Piła

3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@tom-pak.pl

3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 67/ 352 16 10

3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00

4. Informacje ogólne 

4.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:

5.1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

5.2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie Danych odbiorcy Zamówienia tj. Imienia i nazwiska lub nazwy firmy i NIP, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

5.4. Potwierdzić zamówienie klikając przycisk “Kupuję i płacę”

6. Zasady przesyłanych wycen 

6.1. Wszystkie wyceny w imieniu tom-pak.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie tom-pak.pl

6.2. Tom-pak.pl dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy TomPak.

6.3. Przedstawione oferty cenowe we wiadomościach e-mail od tom-pak.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania.

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności 

7.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

 1. Przesyłka kurierska

7.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatność za pobraniem

8. Wykonanie umowy sprzedaży 

8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

8.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

8.4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

8.5 Sprzedawca zastrzega możliwość opóźniania wysyłki towaru względem terminu wskazanego w opisie, nie dłużej niż o 2 dni robocze.

8.6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8.7 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8.8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Prawo odstąpienia od umowy 

9.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

9.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

9.4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3 niniejszego regulaminu), lub w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@tom-pak.pl

9.5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                                                                                                        …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

9.6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu z powrotem, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tradycyjnym przelewem na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
 4. Konsument obowiązany jest niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Reklamacja i gwarancja 

10.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

10.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

10.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.

10.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

10.5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć numer zamówienia, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

10.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

10.7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym 

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

11.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku, którym Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku, którym Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

11.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12. Postanowienia końcowe 

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: https://tom-pak.pl/regulamin/, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez tom-pak.pl, jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

12.4. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Pile.

12.5 Regulamin obowiązuje od dnia 02/01/2020 r.