Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

TomPak Tomasz Grobelny

Adres: ul. Fabryczna 2, 64-920 Piła

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej.

tel. 67/ 352 16 10

e-mail: biuro@tom-pak.pl

Dane rejestrowe – rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 764-100-79-91 REGON: 300723841

W Sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko/nazwa firmy i NIP

• Adres zamieszkania/siedziby

• Nr telefonu

• Adres e-mail

• Cookies

  1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazywane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zamówienie nie może być zrealizowane.
  2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klientów, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
  3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub Umowy zawartej na odległość opisanej w Regulaminie.
  4. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta.
  6. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: Imię i nazwisko lub nazwa firmy i numer NIP, adres (do faktury i do wysyłki), numer telefonu oraz adres e-mail
  7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
  • dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
  • dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji – zależnie od tego, który jest dłuższy,
  • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili.

Po tym okresie dane Klienta są usuwane.

8.Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych